قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - تبصره یک ماده ۳۴ و تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اصلاح دو تبصره به مواد ۱۸ و ۷۵ قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اضافه می‌گردد:

‌تبصره ۱ - ماده ۳۴ - مدت انتظار خدمت و بدون کاری در درجات جزو مدت خدمت برای ترفیع محسوب نشده و همچنین در حین انتظار خدمت و‌بدون کاری ترفیع به درجات بالاتر ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۲ - ماده ۱۰۲ - هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی به علت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند‌به حبس با کار یا مجرد و یا به بیش از یک سال حبس تأدیبی محکوم گردند از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود لیکن از تاریخ قطعیت‌حکم به عائله تحت تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری وراث مستمری‌بگیر بازنشستگان متوفی با رعایت مقررات قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی مربوط به مستمری پرداخت خواهد شد ولی اگر به علت جرائم عمدی که در زمان بازنشستگی مرتکب شده‌اند به مجازاتهای مذکور‌در فوق محکوم شده یا بشوند از تاریخ قطعیت حکم کلیه عناوین و امتیازات نظامی آنان سلب و فقط استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی را خواهند‌داشت.

‌تبصره ماده ۱۸ - ترفیع افسران ژاندارمری کل کشور و ارتقاء رتبه همردیفان آنان در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج و ابلاغ می‌شود. این‌مقررات شامل افسران ژاندارمری و همردیفان آنان که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ترفیع یا ارتقاء یافته‌اند نیز می‌گردد.

‌تبصره ماده ۷۵ - در مورد افسران و کارمندان ژاندارمری کل کشور مراتب در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج می‌شود. این ترتیب شامل‌افسران و کارمندان ژاندارمری که از اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ مشمول مفاد ماده ۷۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی گردیده‌اند نیز می‌شود.‌قانون بالا مشمول بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳٫۲۹‌به تصویب مجلس سنا رسیده است