قانون اصلاح مقررات بازنشستگی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اصلاح مقررات بازنشستگی - مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - مستخدمین اداری و مجلس شورای ملی و قضایی و همچنین مستخدمین بلدی و مؤسسات دولتی همین که به سن هفتاد سال تمام‌رسیدند اجباراً بازنشسته خواهند شد به استثنای رییس و دادستان و مستشاران و قضات و دادیاران دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و استادان وپزشکان دانشگاه که در سن هفتاد و پنج سالگی اجباراً بازنشسته می‌شوند.

میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از (۳۰).(۱) آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق وکمک دریافتی نباید تجاوز نماید. کارمندانی که دارای شصت سال تمام سن و ۲۵ سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به‌ترتیب فوق بازنشسته شوند - دولت نیز می‌تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید - اعاده مجددبازنشستگان به خدمت دولت یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی ممنوع است.

تبصره ۱ - از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گردد.

تبصره ۲ - از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلی پرداخته می‌شود ۲۵% علاوه خواهد شد.

تبصره ۳ - کسانی که قبلاً بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط اینکه اعاده به خدمت قبل ازتاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد.

تبصره ۴ - حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت باید تأدیه شود به شرطی که در اقامتگاه آنها اداره دارایی‌و یا شعبه بانک ملی موجود باشد.

تبصره ۵ - از اول مهر ماه ۱۳۲۸ به جای مستخدمینی که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه‌هایی می‌توانند کارمند جدیداستخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدم مجلس شورای ملی نموده باشند.

تبصره ۶ - اشخاصی که از اول سال ۱۳۲۵ به این طرف بازنشسته شده و یا قبل از بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق‌بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد مشروط به این که پایه رتبه‌های آنها طبق مقررات قانون استخدام کشوری و یا قضایی محسوب شود.

تبصره ۷ - میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور عبارت از (۳۰).(۱) مجموع آخرین حقوق و کمک‌مزایای دریافتی و برای درجه‌داران جزء و افراد داوطلب (۳۰).(۱) ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای‌دریافتی نباید تجاوز کند - از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی صدی بیست و پنج علاوه خواهد شد.

تبصره ۸ - افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق‌مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و در موقعی که بازنشسته یا موظف می‌شوند به مأخذ آخرین حقوق ثابت وکمک از مقررات فصل ۵ قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ استفاده خواهند نمود مشروط بر این که حقوق بازنشستگی مدت‌خدمت قبلی خود را بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت