قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

‌قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای اروپایی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا

ماده واحده - مختصات جغرافیایی نقطه (ب) مشروحه در ضمیمه الف قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید منعقده بین شرکت ملی نفت ایران‌و گروه شرکتهای نفتی اروپایی بدین نحو اصلاح می‌گردد:

"ب (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳ ثانیه)"

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ضمیمه الف پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۲.۱۰ در جلسه روز دوشنبه یازدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

ضمیمه الف

تعریف ناحیه واگذار شده:

ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و شرق محدود به خطوط مستقیمی خواهد بود که در نقاط مشخصه زیر متعاقباً به هم برسند.

۲۴ (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای‌عامل نفت ایران واقع است.

۲۳ (‌طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه).

۲۲ (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۴۶ دقیقه و صفر ثانیه).

الف (‌طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه).

ب (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و صفر ثانیه).

۳۲ (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه و صفر ثانیه).

۳۱ (‌طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای‌عامل نفت ایران واقع است.

از نقطه ۳۱ تا نقطه ۲۴ حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد بود که به عنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت‌ایران تعیین گردیده‌است.

انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه ENTERPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLYERES شماره ۷ خیابان ثلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (‌فرانسه)

آجیپ اس. پ. آ.

AGIP S.P.A.

سان دوناتو - میلان (‌ایتالیا) هیسپانیکاد و پترولئوس اس آ.

HISPENICA DE PETROLEOSS.A

شماره ۱۲ پلازادوواسکوزدوملا.

مادرید (‌اسپانیا)

پتروفینا اس. آ.

PETROFINE S.A.

شماره ۳۳ خیابان دولالوا

بروکسل (‌بلژیک)

اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ OSTERREISCHE MINERALOL VERWALTUNG A.G.

شماره ۵ اتوواگنر پلاتز

ناحیه ۹ وین (‌اتریش)

تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹

جناب آقای دکتر منوچهر اقبال

ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران

خیابان تخت جمشید

تهران

ضمیمه فوق منضم به قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای اروپایی می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی