قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۹ - مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل می‌شود از:

- وزیر کشاورزی
- وزیر دارایی
- وزیر آب و برق
- وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
- وزیر منابع طبیعی
- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و
- رییس کل بانک مرکزی.

ریاست جلسه را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده هه در تاریخ روز شنبه بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پنجم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی