قانون اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۷٫۳.۱۵ ‌

ماده ۹۶ - وزارت جنگ و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مجازند در صورت احتیاج افسران و درجه‌داران بازنشسته مشمول‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و هم ردیفان آنان را با موافقت وزارت جنگ به طور موقت و با حفظ وضع بازنشستگی به کار گمارده و‌علاوه بر حقوق بازنشستگی که دریافت می‌دارند حق‌الزحمه مناسبی نیز به آنان پرداخت نماید.

‌وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که مجاز به کار گماردن افسران و درجه‌داران بازنشسته می‌باشند و همچنین شرایط دعوت و میزان حق‌الزحمه آنان طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای نظام و استخدام مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌ رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی