New Server

قانون اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۱۷

‌ماده واحده - ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۸ - نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به مجموعه ارتش شاهنشاهی - ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود.

‌نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی ایران (‌زمینی - هوایی - دریایی) و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور به تناسب احتیاجی که دارند از‌رسته‌های مختلف تشکیل گردیده و تعیین رسته افسران و درجه‌داران و افراد و طرز تغییر آنها طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به وسیله وزارت جنگ(‌در مورد ارتش شاهنشاهی) و وزارتین جنگ و کشور (در مورد ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور) تنظیم و به تصویب کمیسیون‌های نظام‌مجلسین در مورد ارتش شاهنشاهی و کمیسیون‌های نظام و کشور مجلسین در مورد ژاندارمری و شهربانی کل کشور خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۷٫۹.۲۵ در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد‌و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی