قانون اصلاح ماده ۸۵ قانون استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح ماده ۸۵ قانون استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به ماده ۸۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از نام افسران و درجه‌داران کلمه (افراد) اضافه می‌شود و درباره عائله تحت‌تکفل افراد مزبور که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به بعد به درجه شهادت رسیده‌اند پس از تأمین اعتبار مربوط در بودجه‌وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور با رعایت مقررات مواد ۸۵ - ۸۸ - ۹۱ همان قانون مستمری برقرار خواهد شد.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی