قانون اصلاح ماده ۷ اساسنامه صندوق‌های رفاه دانشجویان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۷ اساسنامه صندوق‌های رفاه دانشجویان - مصوب ۲ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا

ماده واحده - ماده ۷ اساسنامه صندوق‌ رفاه دانشجویان مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۲ به شرح زیر اصلاح و از اول سال تحصیلی ۲۵۳۴ - ۲۵۳۵ مجری می‌باشد.

ماده ۷ - دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که مؤسسه مربوط سهمیه مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده شش را به‌صندوق تأدیه نموده‌است و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل درمؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که آن مؤسسات به تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی معتبر شناخته شده‌اند با توجه به استعداد و استحقاق‌ مالی و اولویت رشته‌های تحصیلی و عدم دریافت کمک از سازما‌نهای دیگر همچنین عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد و سایر علل و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند با رعایت مقررات این اساسنامه و در حدود امکانات هر صندوق از وام یا کمک صندوق مربوط استفاده‌خواهند کرد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵۳۵٫۹.۲ در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه دو هزارو پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی