New Server

قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۲.۳

‌ماده واحده - ماده ۷۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۷۷ - مدت تحصیل افسران، همافران، درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی در دانشکده‌ها و آموزشگاه نظامی (‌اعم از داخله یا خارجه)‌قبل از نیل به درجات نظامی از لحاظ بازنشستگی جزو قدمت خدمت آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره - کسانی که در دانشگاههای غیر نظامی (‌اعم از داخله یا خارجه) تحصیل کرده و بکنند در صورت قبول خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و پرداخت کسور بازنشستگی مدت تحصیل به میزانی که در مورد محصلین نظامی عمل می‌شود مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

‌کسانی که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳۳۶٫۴.۳۰ تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون از آموزشگاهها و دانشکده‌های‌نظامی مزبور فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز مشمول این قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز شنبه سوم اردیبهشت ماه دو‌هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی