قانون اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۳۴۷٫۱.۲۱

‌ماده واحده - ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۶ - شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری در نخست وزیری تشکیل و دارای ۱۱ نفر عضو به ترتیب زیر خواهد بود که برای مدت سه‌سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

۱ - رییس کل هواپیمایی کشوری.

۲ - یک نفر از اعضای عالی مقام هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه.

۳ - یک نفر از قضات عالی مقام به انتخاب وزیر دادگستری.

۴ - یک نفر از امرای نیروی هوایی شاهنشاهی به انتخاب وزیر جنگ.

۵ - یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد.

۶ - یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور.

۷ - یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امور خارجه.

۸ - یک نفر نماینده عالی مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدیر عامل سازمان برنامه.

۹ - یک نفر از اعضای اتاق بازرگانی تهران به انتخاب رییس اتاق.

۱۰ - یک نفر از اعضای اتاق صنایع و معادن ایران به انتخاب رییس اتاق.

۱۱ - یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه. ‌مدیر عالم شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از مؤسسات هواپیمایی خصوصی داخلی در جلسات شورا شرکت نموده ولی حق رأی ندارند.

‌تبصره ۱ - وظائف شورای عالی هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:

‌الف - مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف نخست‌وزیر به شورا ارجاع و یا یکی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.

ب - اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره‌برداری هوایی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به‌شورا ارجاع می‌شود.

ج - تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار.

‌د - اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی با دول خارجه که به وسیله دولت تقدیم‌مجلسین می‌شود.

ه - تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری.

‌تبصره ۲ - در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت مقرراتی تهیه و تنظیم می‌نمایند که ممکن است به نحوی‌از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.

‌تبصره ۳ - عضویت شورای عالی هواپیمایی کشوری افتخاری است و از لحاظ انجام این وظیفه حقی به اعضاء پرداخت نمی‌شود.

‌تبصره ۴ - آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه ارجاع امور به شورا و رسیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسائل‌مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب‌مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا‌رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی