New Server

قانون اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۳۱

‌ماده واحده - ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۶۳ - خوراک افسران و کارمندانی که بنابر مقتضیات خدمتی به عنوان مانور یا عملیات جنگی یا شرکت در اردوگاه به مدت بیش از ۲۴ ساعت از‌پادگانهای مربوط خارج می‌شوند همچنین خوراک پرسنل نیروی دریایی شاهنشاهی که روی ناوها خدمت می‌کنند یا مرتباً به عللی با ناوها مسافرت‌می‌نمایند تأمین می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۲۵۳۴ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد‌ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی