New Server

قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۸

‌ماده واحده - میزان حقوق ماهانه سرباز و سرباز یکم و سرجوخه وظیفه موضوع ردیفهای یک و دو و سه ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی مصوب ۱۳۳۶٫۴.۳۰ به شرح زیر اصلاح و از اول سال ۴۸ قابل اجراء خواهد بود.


‌سرباز وظیفه ۵۰ ریال

‌سرباز یکم وظیفه ۷۵ ریال

‌سرجوخه وظیفه ۱۵۰ ریال

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی