New Server

قانون اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل‌ کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل‌کشور - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۴.۸

‌ماده واحده - ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مصوب اول تیر ماه۱۳۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴ - پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از اجرای این قانون و آیین‌نامه موضوع تبصره ماده یک درباره کسانی که قبل از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۴ در عداد‌بازنشستگان یا موظفین یا مستمری‌بگیران شهربانی کل کشور در آمده‌اند موکول به تأمین اعتبار می‌باشد و شرایط استفاده از مابه‌التفاوت مزبور همان‌است که در تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی شده است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۳.۱۷ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه هشتم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی