New Server

قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق دو تبصره به آن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق دو تبصره به آن - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۳.۱۴

‌ماده واحده - ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و ۲ تبصره به آن الحاق می‌گردد:

‌ماده ۴ - کلیه مشمولان سالم و بلامانع به خدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند و پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت زیر پرچم را در‌نیروهای مسلح شاهنشاهی یا سپاههای انقلاب شاه و ملت یا دانشگاهها و یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات انتفاعی‌وابسته به دولت یا جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا شهرداریها انجام خواهند داد تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان مزبور در هر یک از‌سازمانهای مذکور در این ماده با ستاد بزرگ ارتشتاران خواهد بود.

‌تبصره ۱ - تا زمانی که امکان اجرای آموزش نظامی در مورد کلیه مشمولان فراهم نشود و مورد احتیاج دولت هم نباشد طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی‌این قانون تعداد مورد احتیاج از بین جوان‌ترین و بااستعدادترین آنان انتخاب و افراد مازاد معاف خواهند شد.

‌تبصره ۲ - در صورتی که مقتضیات خدمتی دانشگاهها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر‌مؤسسات مندرج در این ماده ایجاب نماید تعدادی از مشمولان وظیفه قبل از نیل به درجه نظامی به آن وزارتخانه‌ها و سازمانها اختصاص داده می‌شوند.‌شرایط خدمتی، نحوه احتساب مدت اشتغال قبل از نیل به درجات نظامی جزو خدمت زیر پرچم، میزان حقوق و مزایا و نوع لباس این گونه مشمولان‌در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌مشمولانی که از تاریخ ۲۵۳۱٫۶.۲۰ به ترتیب فوق خدمت وظیفه خود را انجام داده‌اند نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

‌تبصره ۳ - در صورتی که مشمولان موضوع تبصره ۲ قبل از نیل به درجه نظامی مرتکب جرائم نظامی و بی‌انضباطی گردند با آنان برابر مقررات مربوط‌به دانشجویان وظیفه رفتار خواهد شد مشروط بر این که مدت انجام وظیفه آنان قبل از نیل به درجه نظامی برابر آیین‌نامه اجرایی این قانون جزو خدمت‌زیر پرچم آنان محسوب گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه ۲۵۳۵. در جلسه روز شنبه چهاردهم خرداد ماه‌دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی