قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۴۳ - چنانچه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء موفق به طی دانشکده افسری بشوند و یا نائل به دریافت دانشنامه لیسانس و بالاتری در یکی‌از رشته‌های تحصیلی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی در دانشکده‌های داخل یا خارج کشور گردند به شرط خدمت در رسته مربوط از مزایای‌قانونی فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند کرد.

رشته‌های تحصیلی مورد نیاز مذکور در این ماده به موجب فرامین همگانی ارتش تعیین خواهد شد.

فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء که قبل از تصویب این قانون حائز شرایط تحصیل فوق‌الذکر گردیده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مشمول‌مقررات این ماده خواهند بود. قانون فوق که مشتمل بر یک ماده می‌باشد در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است