New Server

قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداری‌ها و موسسات‌ وابسته به آنها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات‌وابسته به آنها - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۸

‌ماده واحده - ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند‌ماه ۱۳۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۳ - هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا‌فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم اسفند ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و‌هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی