قانون اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - دیوان عالی کشور می‌تواند حداکثر به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز‌دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی‌مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی