قانون اصلاح ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱۳۴۷٫۳.۶

‌ماده واحده - ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۳۵۶ - درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان و درجه‌داران وظیفه در صورت غیبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات‌پایین خواهند بود:

‌الف - در موقع صلح هرگاه مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر دستگیر شده باشند به‌شش ماه تا سه سال حبس عادی و اگر شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی نموده باشند هر گاه تاریخ معرفی زمان صلح باشد به یک تا شش ماه‌حبس عادی محکوم می‌گردند و در صورتی که تاریخ معرفی زمان جنگ یا بسیج عمومی باشد از تعقیب معاف هستند.

ب - هر گاه در موقع جنگ مدت غیب آنان از پنج روز تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیر به شش تا پانزده سال‌حبس با کار و اگر فرار از جبهه باشد به اعدام محکوم خواهند شد در صورتی که این قبیل فراریان در زمان جنگ شخصاً خود را به قسمت مربوطه‌معرفی کنند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به سه تا شش سال حبس با کار محکوم می‌شوند و با توجه به کیفیت انجام وظیفه‌سربازی آنان در حین عملیات جنگی ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا رؤسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه از تعقیب و مجازات‌معاف گردند.

‌تبصره ۱ - هر گاه اشخاص مذکور در این ماده در زمان بسیج عمومی مرتکب فرار گردند مشمول مقررات بند الف بوده و بر حسب مورد به حداکثر کیفر‌مقرر محکوم خواهند شد و در صورتی که تاریخ معرفی این قبیل فراریان زمان جنگ باشد از تعقیب معاف هستند.

‌تبصره ۲ - در صورتی که اشخاص مذکور در این ماده که در مرخصی یا مأموریت در داخل یا خارج کشور هستند پس از خاتمه مرخصی یا مأموریت و یا‌پس از احضار در حین مرخصی یا مأموریت به فاصله پانزده روز در زمان صلح یا بسیج عمومی و پنج روز در زمان جنگ از تاریخ ابلاغ خود را به‌قسمتهای مربوطه در داخله و یا به سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها و یا نمایندگان دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی نکنند و عذر موجهی نداشته باشند‌فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهای الف یا ب و یا تبصره ۱ خواهند بود.

‌تبصره ۳ - اگر درجه‌داران وظیفه بر اثر فرار از خدمت به حبس عادی کمتر از یک سال محکوم گردند قبل از اجرای حکم باید باقیمانده خدمت زیر پرچم‌خود را انجام دهند و در صورتی که خدمات بعدی آنان رضایت‌بخش باشد ممکن است بنا بر استدعای فرماندهان یا رؤسای مربوطه اعلیحضرت‌همایون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حکم محکومیت صادر فرمایند.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در جلسه روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود در جلسه روز دوشنبه ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی