قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۸.۲۹

‌ماده واحده - ماده ۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی