قانون اصلاح ماده ۲ قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵,۴,۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده دو قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب ۱۴ تیر ماه۱۳۴۵ - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید

‌ماده واحده - ماده ۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و پنج به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌سرمایه شرکت هواپیمایی ملی ایران مبلغ یک هزار میلیون ریال است که تمام آن از طرف دولت تعهد و سی و چهار درصد آن نقداً پرداخت می‌گردد.‌پرداخت بقیه سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمومی دولت به ترتیب زیر خواهد بود.

‌در سال ۱۳۴۷ مبلغ -۲۲۰۰۰۰۰۰۰. ریال

‌در سال ۱۳۴۸ مبلغ -۲۲۰۰۰۰۰۰۰. ریال

‌در سال ۱۳۴۹ مبلغ -۲۲۰۰۰۰۰۰۰. ریال

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود در جلسه روز دوشنبه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی