قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه اجرای قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد داوطلبانی که در آتیه (از تاریخ تصویب این آیین‌نامه) استخدام خواهندشد - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.

‌ماده واحده - ماده دوم قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰٫۱۲٫۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌کلیه کالاهای خام دخانیه (‌انواع توتون سیگار و توتون چپق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت به عمل می‌آید پس از برداشت و خشک نمودن باید‌حداکثر ظرف هفت ماه به وسیله صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف مؤسسه دخانیات تعیین می‌شود برای فروش و تحویل حمل شود. مؤسسه‌انحصار دخانیات ایران مناطق مجاز کشت و مدت خرید کالاهای خام دخانیه هر محل را به اقتضای مورد و منطقه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه حمل‌تعیین و از طریق آگهی رسماً به اطلاع کشاورزان می‌رساند.

‌تبصره - دولت مکلف است در مناطق کشت توتون اعم از بخش یا شهرستان مرکز خرید توتون دائر نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهاردهم آذر ماه یک هزار سیصد و چهل و پنج در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی