New Server

قانون اصلاح ماده ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۲۶

‌ماده واحده - ماده ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۲۶ - در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که برابر ماده ۴۴ این قانون مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از‌آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رییس اداره وظیفه عمومی می‌توانند با ذکر دلیل‌موجه به رأی صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح می‌شود و رأی هیأت مزبور به استثنای‌موارد منطبق با مقررات ماده ۲۹ این قانون قاطع و غیر قابل اعتراض است.

‌اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد مگر اینکه رییس اداره وظیفه عمومی یا جانشین او اعتراض را موجه تشخیص و‌دستور عدم اعزام داده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه بیست و‌ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی