قانون اصلاح ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ حذف و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ - شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده‌است ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی ازمحدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه تصویب نقشه‌جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه‌معابر و میادین واقع می‌شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و تأسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. این گونه اراضی و همچنین اراضی بایرو مزروعی واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض‌نوسازی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۳ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی