قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ آن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ آن - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس سنا


ماده واحده - ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ آن مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های دیگر آن به اعتبار خودباقی است.

ماده ۲۰ - شهرداری مکلف است بهای عرضه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه‌معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده ۲۷ این قانون را نقداً پرداخت کند.

در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه به اقساط مساوی پنج‌ساله به بهره صدی‌نه در سال از طرف شهرداری پرداخت می‌شود.

تبصره ۳ - در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود آن قسمت از هزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که به عهده مالک است‌وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه‌نقدی که به مالک پرداخت می‌شود کسر می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رییس مجلس سنا - دکتر سیدمحمد سجادی