New Server

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۱۵

‌ماده واحده - ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۱۹ - ترفیع درجه افراد و درجه‌داران و ارتقاء رتبه همردیفان آنان با رعایت مقررات این قانون و تعداد مجاز و طرحهای مصوبه در ارتش شاهنشاهی‌و ژاندارمری و شهربانی کل کشور در اختیار مقامات زیر خواهد بود.

‌الف - تا درجه سرجوخگی (‌داخل) در اختیار مقامات سرتیپی.

ب - تا درجه گروهبان یکمی (‌داخل) در اختیار مقامات سرلشگری.

ج - تا درجه استوار یکمی (‌داخل) در اختیار مقامات سپهبدی.

‌د - تا درجه ستوانیار یکمی (‌داخل) و همافران در ارتش شاهنشاهی در اختیار مقامات ارتشبدی و در ژاندارمری و شهربانی کل کشور در اختیار فرمانده‌و رییس سازمانهای مزبور.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ ۱۳۴۸٫۲.۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد‌و چهل و هشت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی