New Server

قانون اصلاح ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۱۸۲ - متهم می‌تواند از بین نظامیان و یا همردیفان واجد شرایط (‌اعم از این که حاضر به خدمت یا منتسب یا بازنشسته باشند) برای خود از یک تا۲ نفر وکیل مدافع تعیین و معرفی نماید ولو این که از اقوام یا دوستان او باشند.

‌تبصره - شرایط و ترتیب وکالت در دادگاه‌های نظامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی