قانون اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌‌

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ - مصوب ۹ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا


ماده واحده - ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ - اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه به شعب نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران داده می‌شود و همچنین اسناد عادی‌مربوط به هر گونه وام بدون وثیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های‌تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود مشروط به این که اصل مبلغ وام از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید از حیث اجراء تابع قوانین و مقررات‌مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی است. نمونه اسناد مذکور به وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تهیه خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۵۷ در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی