New Server

قانون اصلاح ماده ۱۱۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح ماده ۱۱۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - ماده ۱۱۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۵٫۹.۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۱۱۶ - حدود اختیارات فرماندهان نیروهای سه‌گانه و گارد شاهنشاهی و مقامات بالاتر در مورد تنبیه افسران متخلف و همردیفان تا سرهنگ دوم(‌داخل) علاوه بر آن چه که در آیین‌نامه انضباطی پیش‌بینی شده به شرح زیر است:

‌الف - انتظار خدمت حداکثر تا شش ماه موضوع ماده ۱۲.

ب - بدون کاری حداکثر تا سه ماه موضوع ماده ۱۳.

ج - کسر حقوق تا میزان یک‌پنجم (۵) . (۱) حقوق ماهانه زمان اشتغال حداکثر برای مدت چهار ماه.

‌تبصره - اختیارات مذکور در بندهای الف و ب و ج نسبت به درجه‌داران و افراد و همردیفان با مقامات مذکور در ماده ۱۹ می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه‌شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۷۶