New Server

قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۷٫۳.۳

ماده واحده - ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ (دو هزار و پانصد و بیست و هشت‌شاهنشاهی) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۰ - به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان، دامپزشکان، نرس ماما، ماما، نرس، تکنیسینهای مشاغل پزشکی، پرستار، بهیار، پزشکیار، درجه‌دار‌پرستار، دامپزشکیار و کمک دامپزشک که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شده یا می‌شوند و محل خدمت آنان در نقاطی غیر‌از مراکز استانها (به استثنای مرکز استان بوشهر و مرکز استان هرمزگان) باشد علاوه بر حق فنی مربوط سی‌درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده خارج از‌مرکز کادر پزشکی پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پسی از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه دوم اسفند ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهار شنبه سوم‌خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی