قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۴۴ - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۲.۶

‌ماده واحده - ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴ - در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهم مؤسسات و‌شرکتهای ایرانی یا خارجی را هیأت وزیران معین خواهد نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۴ در جلسه روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی