قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن‌به بانکهای مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۸‌نخواهد بود.

تبصره ۱ - کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌است یا می‌شود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود - متخلفین‌مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.

تبصره ۲ - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده‌است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه‌بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت