قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف - مصوب ۲۲ فروردین ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده دوم - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ بیست و پنج هزار تومان برای مرمت و تهیه اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف ومدارس مطابق صورتی که ضمیمه لایحه‌است در وجه وزارت معارف پرداخت نماید این مبلغ به جمع کل بودجه جاری ۱۳۰۵ که بر طبق بودجه ۱۳۰۴‌تصویب شده اضافه می‌شود.

ماده دوم قانون مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به این موضوع از درجه اعتبار ساقط است.

قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف در جلسه بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا