New Server

قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی

ماده واحده - ماده اول قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب۱۲ بهمن ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح‌می‌شود: ماده اول - نواب سوم و دوم و اول فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۶۶ و یا ۷۱ قانون استخدام کشوری نبوده و دارای رتبه نمی‌باشند و یامشمول یکی از دو ماده مزبور بوده و رتبه کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلاء و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که باشرط لیاقت و استعداد و با رعایت شرایط ۱ و ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ قانون استخدام کشوری به مدرسه صاحب‌منصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی‌دوره آن مدرسه دارای رتبه ۲ از قانون استخدام کشوری خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر