New Server

قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه - مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول - نواب سوم و دوم فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۶۶ یا ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری نیستند و یا مشمول یکی از دو ماده‌مزبور بوده و رتبه کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلاء و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و بارعایت ماده ۲ قانون استخدام کشوری به مدرسه صاحب‌منصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دوره آن مدرسه دارای رتبه ۲ از قانون استخدام کشوری‌خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب خواهد گردید.

تبصره - اشخاصی که دوره مدرسه صاحب‌منصبی نظمیه را در سال ۱۳۱۰ طی نموده و از عهده امتحان برآمده‌اند مشمول مقررات این ماده خواهندبود.

  • ‌پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ (‌دوره نهم) اصلاح شده‌است.

ماده دوم - مستخدمین تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۲ قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء نظمیه باشند در صورتی که به‌مدرسه وکیلی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دوره آن مدرسه با درجه وکیلی وارد خدمت خواهند شد.

تبصره - اشخاصی که مدرسه وکیلی نظمیه را در سال ۱۳۱۰ طی نموده و از عهده امتحان برآمده‌اند مشمول این ماده خواهند بود.

ماده سوم - صاحب‌منصبان قشونی که به تشکیلات نظمیه انتقال داده شده‌اند یا در آتیه بر حسب احتیاج منتقل شوند همان حقوق درجه نظامی که‌دریافت می‌داشته‌اند درباره آنها برقرار و رتبه کشوری آنها نیز به تناسب میزان حقوق مزبور تعیین می‌گردد و خدمت گذشته آنها هم ممکن است جزومدت خدمت کشوری محسوب شود مشروط بر اینکه از آن بابت کسور تقاعد را بر طبق ماده ۶۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ به‌صندوق تقاعد مستخدمین کشوری بپردازند.

ماده چهارم - سن داوطلبان پلیس خدمت انتظامی و پلیس تأمیناتی کمتر از ۲۳ و زیادتر از ۳۷ سال نخواهد بود.

ماده پنجم - بند (‌ز) از ماده (۲) قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب ۱۲ مهر ماه ۱۳۰۹ از تاریخ تصویب‌این قانون ملغی می‌شود. این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • ‌پاورقی: قانون اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانی (‌دوره ۱۳) در جلسه ۱۱ اردیبهشت

1322 تصویب شده‌است.