قانون اصلاح قانون کیفر پیشه‌وران و گران‌فروشان مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf


‌قانون اصلاح قانون کیفر پیشه‌وران و گران‌فروشان مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۲۹ و ۲۸ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کیفر ضربه شلاق از قانون مجازات پیشه‌وران و گرانفروشان مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ حذف و تبصره‌دوم قانون مزبور بدین طریق اصلاح می‌شود:

احکام صادره در مورد کیفرهای فوق و حبسهای تا دو ماه قطعی و احکام مربوط به حبسهای بیش از دو ماه قابل پژوهش می‌باشد.


تبصره - اشخاصی که طبق قانون مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ به مجازات شلاق محکوم شده‌اند و تاکنون مفاد حکم اجرا نشده‌است حکم مزبوردرباره آنها اجرا نخواهد گردید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون بالا در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.