New Server

قانون اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۵

‌ماده واحده - قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای شاهنشاهی‌مصوب ۱۳۴۷٫۴.۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌به دولت اجازه داده می‌شود از اول فروردین سال ۱۳۴۷ به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی مادام که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند کمک کرایه مسکن به شرح زیر پرداخت کند:

‌ستوانیاران، افسریاران و استواران و همردیفان آنها که متأهل باشند ماهانه ۶۵۰ ریال.

‌گروهبانان و افراد متأهل و همردیفان آنان ماهانه ۵۰۰ ریال.

‌ستوانیاران - افسریاران - استواران - گروهبانان و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان در صورتی که مجرد باشند ماهانه ۲۵۰ ریال.

‌تبصره - درجه‌داران و افرادی که دارای اولاد تحت تکفل بوده ولی همسر ندارند از کمک کرایه مسکن درجه‌داران و افراد متأهل استفاده خواهند نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی