New Server

قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۱.۳۰

‌ماده واحده - قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۹٫۲.۲۹ به شرح زیر اصلاح و‌مقررات آن از تاریخ اول فروردین ۱۳۵۴ قابل اجرا می‌باشد.

‌به مأموران شاغل پستهای سازمانی زندانها و بازداشتگاهها و همچنین مأموران واحدهای وابسته که در زندانها و بازداشتگاههای نیروهای مسلح‌شاهنشاهی اعم از مرکز و شهرستانها انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده سختی خدمت به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۱ - به افسران کادر ثابت و همردیف آنان و کارمندان رسمی از گروه ۴ به بالا و کارمندان پیمانی از طبقه ۳ به بالا ماهانه ۵۰ واحد ضریب حقوقی‌مقرر در قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی.

۲ - به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیف آنان و کارمندان رسمی از گروههای یک و دو و سه و کارمندان پیمانی طبقات یک و دو و روزمزدان‌ماهانه ۳۵ واحد ضریب حقوقی مذکور در بند یک.

‌تبصره - علاوه بر فوق‌العاده موضع بندهای ۱ و ۲ ماهانه مبلغ ۱۵۰۰ ریال به مأمورانی که در بخش مسلولین بیمارستان زندانهای نیروهای مسلح‌شاهنشاهی خدمت می‌کنند پرداخت خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام‌فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی