قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور به دولت اجازه داده می‌شود تا هم ارز مبلغ ۱۵ میلیارد ریال یک جا یا به دفعات از هر منبع یامنابعی که مصلحت تشخیص دهد در هر مورد با بهره‌ای که از بهره متداول تجاوز نکند اعتبار تحصیل نماید. قرارداد راجع به مدت و سایر شرایط وام پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. مصرف اعتبار مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی وآیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود در جلسه روز پنجشنبه بیست آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی