قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد -مصوب ۲۲ آذر ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - برای اجرای سریع و عادلانه مقررات قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۹ آبان ۱۳۲۲ به کمیسیونهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مزبور اختیارداده می‌شود که اختلافات بین وزارت دارایی و مؤدی را در خصوص تشخیص و تعیین میزان مالیات ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ مؤدیان را از طریق جلب توافق‌طرفین حل و فصل نمایند.

لیکن در صورتی که جلب توافق در ظرف پانزده روز از تاریخ طرح اختلاف در کمیسیون ممکن نشود کمیسیون در باب اختلاف رسیدگی و می‌تواندمیزان اختلاف را جرح و تعدیل نموده و در ظرف پانزده روز رأی صادر خواهد نمود هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند بر رأی کمیسیون اعتراض نمایندبه این اعتراض کمیسیون دیگری که آن نیز بر طبق ماده ۱۹ قانون مزبور تشکیل خواهد گردید و مرکب از اشخاص دیگری خواهد بود در مرحله تجدیدنظر به همان مدتی که برای رسیدگی بدوی تعیین شده رسیدگی کرده و رأی خواهد داد این رأی برای طرفین قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

مبلغ مالیاتی که تأدیه آن به موجب توافق مقرر در این قانون معین و به عهده مؤدی گذاشته می‌شود نبایستی از میزان مالیاتی که به موجب بند ۱ و۲ و۳‌تبصره ۴ این قانون مقرر شده‌است کمتر باشد.

تبصره ۱ - وزیر دارایی یا قائم‌مقام آن حق دارند نسبت به توافق یا آراء صادره از کمیسیونها نسبت به مواردی که میزان مالیات آن بر طبق تشخیص‌وزارت دارایی از پانصد هزار ریال بیشتر است در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.

رسیدگی به این اعتراض در مرحله نهایی به دیوان دادرسی دارایی محول می‌شود و نیز مؤدی پس از تأدیه مالیات مقرر می‌تواند به دیوان دادرسی دارایی‌شکایت نماید.

تبصره ۲ - ریاست کمیسیون‌های مقرر در ماده ۱۹ آبان ۱۳۲۲ در نقاطی که دادگستری دائر است به تعیین رییس دادگستری و اگر دادگستری نباشد بامأمور اول وزارت کشور و اگر مأمور اول وزارت کشور نباشد با مأمور هر یک از ادارات دیگر دولت که در آن جا دائر باشد خواهد بود.

تبصره ۳ - وزارت دارایی مکلف است نظر خود را نسبت به اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ که هر مؤدی باید تسلیم نماید منتهی تا آخرشهریور ۱۳۲۵ تعیین نموده به مؤدی اعلام دارد تا در صورت وجود اختلاف برای رفع آن بر طبق مقررات این قانون عمل شود. مؤدیانی که مالیات بر درآمد هر یک از سنوات ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ را پرداخت نموده‌اند و میزان حقیقی آن از پنج هزار ریال تجاوز نمی‌کند مورد اعتراض‌واقع نمی‌شوند.

تبصره ۴ - مؤدیانی که با وزارت دارایی اختلاف دارند می‌توانند مالیات خود را از بابت هر یک از دو سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ به ترتیب ذیل پرداخت‌حساب آن را تا آخر اسفند ۲۴ تسویه نمایند وزارت دارایی مکلف است بدون مباحثه آن را بپذیرد.

۱ - در صورتی که مالیات از بابت درآمد املاک مزروعی باشد تسویه مالیات جنسی و نقدی آن به قرار ذیل به عمل می‌آید:

از بابت مالیات جنسی معادل جنسی که از بابت مالیات ارضی همان ملک در سال ۱۳۱۳ بر اساس جزو جمع پرداخته شده‌است یا به اختیار مؤدی‌معادل قیمت آن جنس به نرخ دولتی در روز تأدیه و از بابت مالیات نقدی دو برابر مالیات نقدی که از بابت مالیات ارضی همان ملک در سال ۱۳۱۳‌پرداخته شده‌است.

در صورتی که مؤدی بخواهد مالیات خود را جنساً بپردازد تحویل جنس در محل ملک به عمل خواهد آمد.

۲ - در صورتی که مالیات از بابت سایر انواع درآمد باشد معادل سه برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال ۱۳۲۱‌پرداخته‌است مشروط بر این که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر نباشد و معادل سه برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال۱۳۲۰ یا ۱۳۲۱ یا ۱۳۲۲ (‌هر کدام بیشتر بوده‌است) پرداخته‌است در صورتی که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر باشد.

۳ - مأخذ مالیات خالصجاتی که بعد از سال ۱۳۱۳ فروخته شده‌است صدی ده حد متوسط عایداتی خواهد بود که در سه سال اخیر قبل از معامله عاید دولت شده‌است.

تبصره ۵ - از تاریخ تصویب این قانون دیوان دادرسی دارایی جز در مورد مذکور تبصره یک این قانون دیگر به اختلافات وزارت دارایی و مؤدی درخصوص تشخیص و تعیین میزان مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ رسیدگی نخواهد کرد. اختلافاتی که تا تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی نسبت به آنها صادر نشده باشد مشمول این تبصره خواهد بود.

تبصره ۶ - کسانی که به موجب قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ مکلف به دادن اظهارنامه می‌باشند در صورتی که معلوم شود به موجب قانون مزبور مالیاتی به‌آنها تعلق نمی‌گیرد از پرداخت جریمه‌ای که به موجب ماده ۱۶ قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ برای تسلیم نکردن اظهارنامه مقرر شده‌است معاف خواهند بود. و نیز کسانی که میزان مالیات آنها بر طبق این قانون به موجب توافق یا به موجب رأی کمیسیون و یا به موجب تبصره ۴ این قانون معین شد باشد ازپرداخت جرائم مقرر در ماده ۱۶ قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ معاف خواهند بود.

تبصره ۷ - تا میزان دو درصد از مبلغی که از تاریخ تصویب این قانون تا روز آخر اسفند ۱۳۲۴ از طریق جلب توافق از طرف مؤدیان نقداً به‌صندوق دولت پرداخت می‌شود به تشخیص وزارت دارایی بین آن دسته از مأمورین دارایی و آن عده از اعضاء کمیسیونها که اقدامات آنها در امرتشخیص یا توافق یا وصول مبالغ مزبور مستقیماً مؤثر بوده‌است به عنوان پاداش به ترتیبی که به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود توزیع‌خواهد گردید.

تبصره ۸ - هیجده درصد معافیت مذکور در بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ شامل سرمایه شرکتهای سهامی است که‌تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۱ داشته‌اند و نسبت به سهام اضافی همان شرکتها از آن تاریخ به بعد فقط تا صدی شش معاف است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره‌است در جلسه بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی