قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب امرداد ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ۱۳۳۶ مصوب ۱۳۴۳٫۵.۴

ماده واحده - قانون راجع به دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - کمیسیون مذکور در ماده اول مرکب خواهد بود از رییس دادگاه استان مرکز و سه نفر از رؤساء شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب‌وزیر دادگستری و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب رییس دیوان محاسبات.

ب - مدت اختیار کمیسیون تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۳ تمدید می‌شود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ‌چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۴۳ - در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی