قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعی زنان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعی زنان - ‌مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۵۳

‌ماده واحده - قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷۰۴۰۱۳ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۵۱۰۳۰۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - قسمت اول ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

‌از تاریخ تصویب این قانون در هر سال فهرست فارغ‌التحصیلان و میزان احتیاجات دولت به خدمت زنان در هر یک از امور مذکور در ماده دوم از طرف‌دولت اعلام می‌شود و کلیه فارغ‌التحصیلان همان سال که سنشان برای دارندگان گواهی پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن بین ۱۸ تا ۲۵ سال باشد و‌برای دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از تحصیلات کامل متوسطه از ۳۰ سال و برای دارندگان درجه دکتری از ۳۲ سال متجاوز نباشد برای انجام خدمات‌مذکور احضار می‌شوند.

‌زنانی که بعد از سن ۲۵ سالگی به اخذ گواهینامه پایانی تحصیلات متوسطه و یا پس از ۳۰ سالگی به مدارج بالاتر و یا پس از ۳۲ سالگی به اخذ درجه‌دکتری نایل می‌شوند از انجام این خدمات معاف خواهند بود.

۲ - در ماده ۳ و سایر مواد عبارت (‌دعوت می‌شوند) به عبارت (‌احضار می‌شوند) اصلاح می‌شود.

۳ - در تبصره ۳ ماده ۳ کلمه (‌دیپلم) به عبارت (‌گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه) اصلاح می‌شود.

۴ - تبصره ۵ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌تبصره ۵ - پس از طی دوره دکتری فارغ‌التحصیلان دانشگاهها به استثنای فارغ‌التحصیلان رتبه یکم و ممتاز در هر رشته در صورتی می‌توانند دوره‌تخصصی طی نمایند که برگ خاتمه خدمت یا معافیت دائم از خدمات اجتماعی زنان در دست داشته باشند.

۵ - تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۶ قانون اضافه می‌شود.

‌تبصره ۳ - به زنانی که دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند در زمان آموزش فوق‌العاده‌ای که میزان آن با پیشنهاد سازمان مربوط و تصویب‌هیأت وزیران تعیین خواهد شد پرداخت می‌گردد به هر حال جمع دریافتی هر فرد لیسانسیه و بالاتر در دوره آموزش به عنوان حقوق و مزایا نباید از‌حقوق و مزایای درجه مربوط که بعد از خاتمه آموزش دریافت خواهد کرد بیشتر باشد.

۶ - تبصره‌های زیر به ماده ۱۰ اضافه می‌شود.

‌تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون اشتغال به کار در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و در کارگاهها و کارخانه‌ها و مؤسسات‌خصوصی برای فارغ‌التحصیلان لیسانسیه و بالاتر منوط به ارائه برگ خاتمه خدمت یا معافیت قانونی از خدمات اجتماعی زنان خواهد بود.

‌تبصره ۲ - تعیین سهمیه افراد مشمول لیسانسیه و بالاتر بر اساس رشته‌های تحصیلی آنان به عهده کمیسیون عالی هماهنگی است که با شرکت معاونان‌وزارتخانه‌ها و مسئولان مؤسسات دولتی مربوط در نخست وزیری تشکیل می‌شود این کمیسیون وظیفه دارد سهمیه مورد نیاز هر وزارتخانه را از‌مشمولان لیسانسیه و بالاتر تعیین و اعلام نماید.

۷ - ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون اضافه می‌شود.

‌ماده ۱۷ - احضار و اعزام مشمولان زن طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به عهده وزارت‌مذکور خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳۰۹۰۱۸ در جلسه روز یکشنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌ رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی