قانون اصلاح قانون حقوق بازنشستگی همردیفان شهربانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح قانون حقوق بازنشستگی همردیفان شهربانی - مصوب ۴ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - عبارت (‌شهربانی کل کشور) مذکور در تبصره ۶ ماده واحده قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان‌مصوب سوم تیر ماه ۱۳۳۷. حذف می‌گردد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه‌چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۹.۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است