New Server

قانون اصلاح قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستانها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب هیجدهم اسفند ماه۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌به ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از آزمایشهای تخصصی و فنی و معاینه و معالجه مراجعین و بیماران غیر‌ابوابجمعی ژاندارمری و شهربانی را که در آزمایشگاه‌ها و بخشهای رادیولوژی و بیمارستانها یا درمانگاه‌های وابسته به ژاندارمری کل کشور و شهربانی‌کل کشور در مرکز و شهرستانها آزمایش یا معاینه و یا معالجه و یا بستری می‌شوند و همچنین درآمد حاصل از باشگاه‌های افسران و کارمندان خود را بر‌حسب مورد برای پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و متخصصین و کارشناسان و خرید دارو و تکمیل تأسیسات و تجهیزات و تهیه وسائل مورد نیاز و سایر‌هزینه‌های ضروری آزمایشگاه‌ها و بخشهای رادیولوژی و بیمارستانها و درمانگاه‌ها و باشگاه‌های مربوط طبق آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت کشور و‌وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مصرف نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۱۵ در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۰۶۴