قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مواد ۱۶ و ۲۷ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهر ماه ۱۳۴۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌الف - تبصره زیر به ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر اضافه می‌شود: ‌تبصره - اوراق قرضه را می‌توان به صورت اوراق پس‌انداز به مدت حداکثر ده سال منتشر و در فواصل زمانی معین قبل از پایان مدت نیز اصل آن را با‌بهره‌ای به نرخ کمتر پرداخت نمود. تعیین میزان و تاریخ عرضه و نرخهای بهره و نوع هر سری و سایر مشخصات اوراق مزبور تابع تشریفات مذکور در‌این قانون است.

ب - عبارت "‌هر زمان که وزارت دارایی اعلام کند" بعد از عبارت "‌بانک مرکزی ایران موظف است" در ماده ۲۷ اضافه می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۱.۲۹ در جلسه روز شنبه بیست و دوم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی