New Server

قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۹ – مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - داوطلبان آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورتی که حداقل دارای گواهینامه دوره اول متوسطه یا پایان دوره‌راهنمایی تحصیلی باشند و چنین شرطی در مورد آنان برابر اساسنامه‌های آموزشگاه‌های مزبور ضروری باشد پس از طی دوره این آموزشگاه‌ها به درجه‌گروهبان دومی نائل خواهند شد.

‌تبصره ۱ - دانش‌آموزان آموزشگاه‌های مذکور در صورتی که مدت دوره آموزشگاه بیش از یک سال باشد در مدت تحصیلات مازاد بر یک سال از‌حقوق ماهانه معادل حقوق درجه گروهبان دومی استفاده خواهند نمود و مدت آموزش مازاد بر یک سال نیز از لحاظ ترفیع بعدی جزو خدمت در درجه‌گروهبان دومی آنان محسوب خواهد گردید.

‌تبصره ۲ - دانش‌آموزان آموزشگاه‌های مذکور که دوره آنها بیش از یک سال است در صورتی که در آزمایشهای پایان سال یکم موفقیت حاصل و‌شایستگی‌های لازم را ابراز نمایند و مقتضیات نیرو یا سازمان مربوط نیز ایجاب نماید ممکن است در پایان سال یکم تحصیل به درجه گروهبان دومی‌نائل و بقیه دوره را با همان درجه طی نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۰۹