قانون اصلاح قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

سازمان بیمه‌های اجتماعی مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۱ مبلغ مستمریهای ماهانه بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و همچنین مجموع‌مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی را در صورتی که از حداقل دستمزد منطقه ۳ مذکور در جدول تقسیم‌بندی مناطق کشور کمتر باشد تا حداقل مذکورافزایش دهد.

تبصره ۱ - مستمری بیمه‌شدگانی که از تاریخ مذکور بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی شناخته شوند و مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی‌مشمول مفاد ماده فوق خواهد بود.

تبصره ۲ - تقسیم مجموع مستمری بازماندگان بین افراد خانواده بیمه شده متوفی به ترتیبی که در قانون بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده‌است به‌عمل می‌آید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۲، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۰۷