New Server

قانون اصلاح قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر‌ثابت ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۱۱

‌ماده واحده - افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین مشروح زیر: ‌افسرانی که در داخل یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته‌ای یا معادل آن را طی می‌نمایند و همافران و درجه‌دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج‌کشور تحصیل می‌کنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی در یکی از مراکز آموزشی داخل یا‌خارج از کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول تحصیل می‌باشند در صورتی که به علت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و‌شئون نظامی و مصالح نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوط از خدمت اخراج و از ادامه‌دوره محروم شوند ملزم به پرداخت دو برابر هزینه‌ای هستند که برای تحصیل آنان صرف شده و هر گاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزایی باشد در‌مراجع قضایی تعقیب خواهند شد.

‌تبصره ۱ - در صورتی که اخراج افسران، همافران، درجه‌داران و محصلین مذکور به علت عدم استعداد و صلاحیت باشد از پرداخت هزینه‌تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود مشروط بر این که عدم استعداد و صلاحیت صوری نبوده و ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد.

‌تبصره ۲ - اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد.

‌تبصره ۳ - این قانون از تاریخ ۱۳۵۴٫۴.۲۶ قابل اجرا بوده و از همان تاریخ مقررات بند پ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۵٫۲.۲۲، در جلسه سه‌شنبه یازدهم خرداد ماه دو‌هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی