New Server

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی‌ مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی‌مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۷٫۳.۳ ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی وتخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌گردد.

تبصره ۴ - به دانشجویانی که در خاتمه هر سال تحصیلی ممتاز تشخیص داده شوند علاوه بر مبالغ مقرر در این قانون ماهانه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال‌به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.

تعیین رشته‌های تحصیلی مشمولین این تبصره و ترتیب برقراری و قطع پاداش مزبور در آیین‌نامه مربوطه با تصویب وزارت جنگ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه دوم اسفند ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهارشنبه سوم خرداد ماه‌دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی