New Server

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی – مصوب ۹ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳۰ تیر ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی مصوب آذر ماه ۱۳۵۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود از تاریخ یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه مزایای ویژه‌ای بر حسب نوع و محل خدمت و سختی کار به افسران‌و درجه‌داران و دانش‌آموزان رشته‌های تخصصی ارتش شاهنشاهی برابر آیین‌نامه‌هایی که از طرف وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیونهای بودجه‌و نظام مجلس شورای و کمیسیونهای بودجه و جنگ مجلس سنا خواهد رسید بپردازد.

‌اجرای این قانون مانع پرداخت مزایای موضوع ماده ۶۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز شنبه ۱۳۵۲٫۴.۳۰، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه نهم مرداد ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۲۳