New Server

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رشته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱.۳۰

‌ماده واحده - ماده واحده قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب اول تیر ماه ۲۵۳۵ به شرح‌زیر اصلاح می‌شود:

‌از تاریخ تصویب این قانون به دانش‌آموزان آموزشگاههای گروهبانی موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین آن عده از دانشجویان و هنرجویان‌نیروهای مسلح شاهنشاهی که در هنرستانهای موسیقی کشور تحصیل می‌نمایند علاوه بر حقوقی که برابر قانون به آنان تعلق می‌گیرد فوق‌العاده‌ای به‌شرح زیر پرداخت می‌شود:

‌دانشجویان هنرستانهای موسیقی کشور ماهانه ۳۰۰۰ ریال.

‌هنرجویان هنرستانهای موسیقی کشور ماهانه ۲۰۰۰ ریال.

‌دانش‌آموزان آموزشگاههای موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی که دارای حداقل گواهینامه پایه دوره اول متوسطه یا پایان دوره راهنمایی می‌باشند‌ماهانه ۱۵۰۰ ریال.

‌دانش‌آموزان آموزشگاههای موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی که دارای حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی می‌باشند ماهانه ۱۰۰۰ ریال.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۱.۲۰ در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه دو هزار‌و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی